You are viewing Tomislav Obrovac's vBench (Blog)
Libya 1942
Opel blitz & flak 30 1/48
Sherman Firefly 1/48 Tamiya
Stuka zu fuss 1/48 Tamiya
Hetzer 1/48 Tamiya
Ferdinand 1/35
Normandy 1944
Advertise with Us
Top
planetArmor